|

[PROW] Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) oraz § 8 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526 oraz z 2022 r. poz. 285) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego poddziałania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Termin składania wniosków: od 18 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa oraz ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa w  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00 (punkt podawczy).

Wnioski składa się w formie pisemnej - osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) w terminie od dnia 18 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r., na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania przesyłki).

Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wynosi 168,4 mln zł.

Wysokość refundacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach ogłoszonego naboru wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz mazowieckie.ksow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 5979621, 22 5979167