|

[PROW] Nabór wniosków na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020

poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 i 583), w związku z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) oraz § 9 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232 oraz z 2022 r. poz. 564) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego poddziałania w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Termin składania wniosków: od 02 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa oraz ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa -  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00 (punkt podawczy).

Wnioski składa się w formie pisemnej - osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) w terminie od dnia 02 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r., na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania przesyłki).

Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wynosi 107,4 mln zł.

Wysokość refundacji w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Dla kryterium wyboru operacji określone w § 11 ust.2 pkt 7b ww. rozporządzenia podstawą przyznania punktów będzie zaświadczenie Wójta/ Burmistrza określające liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w miejscowości, w której realizowana ma być operacja, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz mazowieckie.ksow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 5979621, 22 5979167, 22 5979643.