|

Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego

fot. pixabay.com

Powiat płocki przystąpił do realizacji operacji pn. "Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego".

Cel operacji

Celem operacji jest opracowanie i publikacja filmu na temat środowiska przyrodniczego powiatu płockiego.

Operacja polega na przygotowaniu i opublikowaniu 15-20 minutowego filmu prezentującego środowisko przyrodnicze powiatu płockiego, skierowanego do mieszkańców powiatu płockiego, województwa mazowieckiego, w szczególności przedstawicieli samorządowych, publicznych i prywatnych podmiotów doradczych, przedstawicieli przetwórstwa lokalnego, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą, agroturystyczną, turystyczną, rolników, sołtysów, kół gospodyń wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich.

Powiat płocki od lat prowadzi działania w zakresie ochrony bioróżnorodności, przy tym angażując również partnerów z różnych środowisk samorządowych, nadleśnictw, rolnych czy  społecznych. Inwestuje w infrastrukturę mającą na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo. Krajobraz naturalny i kulturowy  jest wyjątkowy dla zachowania jego wartości przyrodniczych i estetycznych dla powiatu płockiego. Dodatkowo zróżnicowana flora i fauna kompleksów leśnych ma olbrzymią wartość przyrodniczą dla tego terenu i przyszłych pokoleń. Prezentacja walorów przyrodniczych oraz doświadczeń powiatu dotyczących bioróżnorodności  wpłynie na rozwój aktywności lokalnych, jak również aktywizację gospodarstw wiejskich. Ponadto w ramach wybranego tematu prowadzona będzie edukacja ekologiczna stanowiąca nieodzowny element edukacji środowiskowej zgodnie z koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Powiat płocki posiada szerokie spektrum możliwości do wyeksponowania zachowania dziedzictwa przyrodniczego, wykorzystując jednocześnie ten potencjał w kreowaniu procesów rozwojowych i inwestycyjnych. W ramach naszych działań podejmiemy tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju tj. klimatu, środowiska przyrodniczego, różnorodności biologicznej, terenów leśnych.

Operacja przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, tym samym będzie miało to przełożenie do pobudzenia zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jakość i możliwości ochrony środowiska, tak jak równowaga w przyrodzie, zależą od dobrej współpracy jednostek i instytucji w wymiarze lokalnym, samorządowym, krajowym i europejskim. Edukacja, obejmująca różne grupy wiekowe – to klucz do społeczeństwa odpowiedzialnego, dążącego do zrównoważonego rozwoju. Jednak sama przyroda, niepoparta działaniami społeczności lokalnych, aktywistów, samorządu oraz instytucji związanych z ochroną środowiska, nie zapewniłyby przyrodzie możliwości trwania w niezmienionym stanie. Bez współpracy, woli i zaangażowania po stronie obywateli oraz administracji różnych szczebli nie jest możliwa pełna ochrona środowiska. Potwierdzeniem tegoż faktu są działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej, w tym podtrzymania i kontynuowania zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego, które zostały ujęte w Programie ochrony środowiska dla powiatu płockiego do 2022 r. z perspektywą do 2026 r.” Jest to program spójny z polityką ekologiczną Polski oraz strategicznymi dokumentami na szczeblu krajowym i wojewódzkim, które mają również na celu edukację społeczeństwa na temat środowiska przyrodniczego.

Efekty operacji

Efektem realizacji operacji będzie podniesie świadomości ekologicznej wśród 15.000 osób na temat środowiska przyrodniczego powiatu płockiego. Poprzez prezentację piękna środowiska naturalnego, jego różnorodności, społeczeństwo zdobędzie wiedzę, która wpłynie na budowanie prawidłowych zachowań ekologicznych, co w konsekwencji wpłynie na otaczające nas środowisko przyrodnicze. Prezentacja środowiska przyrodniczego powiatu płockiego rozwinie w społeczeństwie wrażliwość na otaczające środowisko, zmotywuje do indywidualnego poszerzania wiedzy na temat przyrody, jak również zachęci do podejmowania inicjatyw w celu jej ochrony, zwłaszcza w sferze lokalnej.