|

Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach będące partnerami KSOW przystąpiły do realizacji operacji pod nazwą „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Cz. 2”.

Projekt jest kontynuacją operacji współfinansowanej w ramach KSOW w 2022 r. i polega na upowszechnieniu wiedzy i doświadczeń w zakresie tradycji i dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi (upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych) poprzez następujące działania:

  • Realizację dwunastu trzydziesto minutowych wywiadów promocyjnych z pasjonatami zaangażowanymi w ochronę i krzewienie ciekawych tradycji materialnych i niematerialnych, historycznie powiązanych i występujących na mazowieckiej wsi, upowszechnienie wywiadów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
  • Realizację dwunastu około cztero minutowych filmów promocyjnych prezentujących zarówno sylwetki pasjonatów zaangażowanych w pielęgnowanie i prezentację dziedzictwa kulturowego, jak i miejsca, w których kultywowane są tradycje, upowszechnienie filmów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, konferencji tematycznych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
  • Opracowanie i publikację przewodnika „Tradycje mazowieckiej wsi. Cz. 2” prezentującego wybrane 12 miejsc, w których kultywowane są ciekawe przejawy tradycji ukazane przez pryzmat ludzi – pasjonatów zaangażowanych w ochronę i upowszechnianie dziedzictwa, tożsamości regionalnej i kultury ludowej. 
  • Realizację stacjonarnej konferencji podsumowującej operację pt. „Dziedzictwo kulturowe a turystyka i edukacja” dotyczącej prezentacji bohaterów operacji tj. 12 twórców ludowych/pasjonatów/przedstawicieli ginących zawodów. Pośrednio konferencja będzie dotyczyć znaczenia dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności dziedzictwa niematerialnego mazowieckiej wsi i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich oraz dla rozwoju edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i średnich.

Nowością tej edycji jest zaplanowana realizacja czterech międzypokoleniowych warsztatów  z twórcami ludowymi/pasjonatami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Warsztaty zostaną zrealizowane w oparciu o opracowane scenariusze i będą stanowić swego rodzaju pilotaż tj. wdrożenie w praktyce zajęć opartych na tradycjach mazowieckiej wsi przy współpracy z twórcami ludowymi (będą brani pod uwagę twórcy zaprezentowani w ramach realizacji operacji w roku 2022 r. oraz 2023 r.).

Projekt będzie realizowany do końca października 2023 roku.

Źródło: MROT