|

Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego

fot. pixabay.com

Powiat płocki realizuje operację pn. "Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego".

Cel operacji

Celem operacji jest opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat oddziaływania azbestu na życie ludzi i otaczające ich środowisko naturalne, w postaci broszur, plakatów i ulotek wśród 30000 mieszkańców obszarów gmin wiejskich tj.  Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród tworzących społeczność powiatu płockiego, województwa mazowieckiego, zawierających informacje z zakresu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zagrożeń jakie powoduje ta substancja dla człowieka i środowiska naturalnego. 

Usuwanie materiałów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych to zadanie rodzące nie tylko poważne problemy ekonomiczne i społeczne, ale również środowiskowe. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. brak na tej płaszczyźnie skoordynowanych działań lokalnej administracji samorządowej, brak skutecznej – na poziomie gmin i powiatu – polityki informacyjnej, a co za tym idzie niedostateczna wiedza mieszkańców powiatu płockiego zarówno o problemach, jakie wynikają ze stosowania wyrobów zawierających azbest, jak i negatywnych skutków jego oddziaływania na środowisko naturalne.

Zmiana istniejącego stanu rzeczy wymaga zastosowania konkretnych, skutecznych i zróżnicowanych w swej formie materiałów informacyjno-edukacyjnych takich jak: broszura, ulotka i plakat. Zastosowanie tak różnego rodzaju form propagowania informacji, uzasadnione jest zróżnicowaniem odbiorców, stanowiących społeczność powiatu płockiego. Ponadto informacja kierowana do mieszkańców powiatu musi być stała, docierająca do wszystkich grup społecznych, zrozumiała i wyprzedzająca powstawanie nieprawdziwych opinii prowadzących do lekceważenia wpływu azbestu na środowisko.

Zastosowanie powyższych materiałów informacyjnych winno doprowadzić nie tylko do zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie azbestu, ale także podnieść świadomości mieszkańców na temat obowiązków prawnie normowanych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia ludzi oraz czystości środowiska, a co najważniejsze sankcji jakie im grożą za nieprzestrzeganie i niestosowanie się do prawnie wyznaczonych norm.  Treści materiałów informacyjnych stanowić będzie kompendium wiedzy o właściwej eksploatacji, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne.

Wyposażenie mieszkańców powiatu płockiego w szerokie spektrum wiedzy, zmiany nastawienia oraz wzmocnienie ich świadomości w zakresie nałożonych przepisami obowiązków w przedmiocie sprawy, stanie się dobrym kierunkiem dla powstawania inicjatyw w zakresie oczyszczania z azbestu terenu przez nich zamieszkałego. Dzięki pobudzeniu aktywności społecznej, powiat płocki pozyskałby duże merytoryczne wsparcie dla swojej działalności w zakresie inicjatyw i działań przyspieszających realizację Programu. Równocześnie organy administracji samorządowej poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych mogą pozyskać wartościowych partnerów społecznych dla działań determinujących niwelowanie materiałów azbestowych z terenu powiatu płockiego.

Realizacja przedstawionych powyżej działań, w zakresie upowszechnienia w społecznościach lokalnych wiedzy o podstawowych zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i zagrożeniach płynących z lekceważenia problemu wynikającego z niewłaściwej eksploatacji tych wyrobów w środowisku naturalnym, spowoduje zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu płockiego w proces oczyszczania ich środowiska z tego jakże szkodliwego materiału oraz zwiększy udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Efekty operacji

Efektem powyższego będzie zwiększenie świadomości, wiedzy na temat właściwej eksploatacji, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne, jak również pobudzenie aktywności społecznej w zakresie podejmowania inicjatyw zmierzających do niwelowania ilości tego materiału z terenu powiatu płockiego.

Realizowana Operacja w sposób znaczący wpłynie na rozwój obszarów wiejskich poprzez wyposażenie mieszkańców powiatu płockiego w szerokie spektrum wiedzy, spowodowanie zmiany nastawienia oraz wzmocnienie ich świadomości w zakresie nałożonych przepisami obowiązków w przedmiocie oczyszczania z azbestu. Stanie się dobrym kierunkiem dla powstawania inicjatyw i działań społecznych, gospodarczych i środowiskowych na obszarach wiejskich, co w efekcie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego.