|

Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego

fot. pixabay.com, obrazek dekoracyjny

Powiat płocki zakończył realizuję operacji pn. "Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego".

Celem przedmiotowej operacji było opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat oddziaływania azbestu na życie ludzi i otaczające ich środowisko naturalne, w postaci broszur, plakatów i ulotek wśród 30000 mieszkańców obszarów gmin wiejskich, tworzących społeczność powiatu płockiego, województwa mazowieckiego. Materiały zawierają szczegółowe informacje z zakresu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zagrożeń jakie powoduje ta substancja dla człowieka i środowiska naturalnego. 

Zastosowanie tak różnego rodzaju form propagowania informacji, znajduje swe uzasadnienie w  zróżnicowaniu odbiorców, stanowiących społeczność powiatu płockiego. Ponadto informacja kierowana do mieszkańców powiatu, aby była skuteczna musiała być stała, zrozumiała i wyprzedzająca powstawanie nieprawdziwych opinii prowadzących do lekceważenia wpływu azbestu na środowisko.

Zastosowanie powyższych materiałów informacyjnych przyczyni się nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie azbestu, ale także wpłynie na zwiększenie świadomości mieszkańców na temat obowiązków prawnie normowanych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia ludzi oraz czystości środowiska, a co najważniejsze sankcji jakie im grożą za nieprzestrzeganie i niestosowanie się do prawnie wyznaczonych norm.  Treści materiałów informacyjnych stanowią kompendium wiedzy o właściwej eksploatacji, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne.

Wyposażenie mieszkańców powiatu płockiego w szerokie spektrum wiedzy, zmiany nastawienia oraz wzmocnienie ich świadomości w zakresie nałożonych przepisami obowiązków w przedmiocie sprawy, stanie się dobrym kierunkiem dla powstawania inicjatyw w zakresie oczyszczania z azbestu terenu przez nich zamieszkałego. Dzięki pobudzeniu aktywności społecznej Powiat płocki zyska duże merytoryczne wsparcie dla swojej działalności w zakresie inicjatyw i działań przyspieszających realizację Programu Usuwania Azbestu.

Realizowana operacja w sposób znaczący wpłynęła na rozwój obszarów wiejskich poprzez wyposażenie mieszkańców Powiatu płockiego w szerokie spektrum wiedzy, zmiany nastawienia oraz wzmacnia ich świadomości w zakresie nałożonych przepisami obowiązków w przedmiocie oczyszczania z azbestu. Jest dobrym kierunkiem dla powstawania inicjatyw i działań społecznych, gospodarczych i środowiskowych na obszarach wiejskich, co w efekcie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego.

Ulotka

Plakat

Broszura


PLIKI DO POBRANIA

Broszura
Rozmiar pliku: 3 MB
POBIERZ PDF
Ulotka
Rozmiar pliku: 2 MB
POBIERZ PDF
Plakat A3
Rozmiar pliku: 2 MB
POBIERZ JPG