|

XVI edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Źródło: pixabay.com

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie we współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą organizują XVI edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie rolników z terenu Mazowsza, którzy:

 • mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa;
 • zakończyli okres przestawiania gospodarstwa oraz wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/20071 i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
 • nie byli laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2020 – 2022;

Głównym celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz promocja i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego w województwie mazowieckim.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MODR Warszawa wyłoni laureata konkursu etapu wojewódzkiego, który zostanie nominowany do etapu krajowego.

Zgłoszenie do udziału w konkursie składa się na formularzu określonym w Załączniku nr 1/2023 do regulaminu wraz z kopią aktualnego certyfikatu potwierdzającego produkcję zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2023 r. na adres:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie/Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce

Z dopiskiem „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim”

lub pocztą elektroniczną na adres: olga.skwierczynska@modr.mazowsze.pl

Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie mazowieckim” w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela - Olga Skwierczyńska - tel. 512 267 562 adres e-mail: olga.skwierczynska@modr.mazowsze.pl


Operacja pn. „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim” ma na celu szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz promocje i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego w województwie mazowieckim.

Opis operacji: Organizacja konkursu odbywać się będzie zgodnie z regulaminem konkursu, a zadania organizatora polegać będą na:

 1. Umieszczeniu ogłoszenia o rozpoczęciu naboru na stronie internetowej MODR Warszawa oraz na stronie dodatkowego partnera KSOW – Mazowieckiej Izby Rolniczej wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 2.  Weryfikacja pod względem formalnym nadesłanych zgłoszeń przez osobę wyznaczoną do organizacji konkursu.
 3. Powołanie przez dyrektora MODR Warszawa komisji konkursowej złożonej z przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz trzech pracowników MODR Warszawa.
 4. Wizytacja komisji konkursowej w zgłoszonych gospodarstwach (1-3 dni roboczych) oraz dokonanie oceny i wyłonienie trzech laureatów, którym przyznane zostaną miejsca od I-III.
 5. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się, na szczeblu wojewódzkim, podczas XXIX Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach – imprezy, którą corocznie odwiedza około 50 tys. zwiedzających, zarówno rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, co przyczyni się do upowszechnienia idei, zasad rolnictwa ekologicznego oraz rozpropagowania innowacji i możliwości ich zastosowania w rolnictwie ekologicznym.
 6. Umieszczenie na stronie internetowej modr.mazowsze.pl i w czasopiśmie Wieś mazowiecka artykułu podsumowującego konkurs wraz z opisem trzech wyróżnionych gospodarstw.

Grupa docelowa: rolnicy ekologiczni z terenu województwa mazowieckiego, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, a tym samym spełniają wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Projekt ma za zadanie zrealizować konkretne efekty jakimi są:

 • Promocja rolnictwa ekologiczne oraz żywności ekologicznej;
 • Wzrost liczby producentów ekologicznych;
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie mazowieckim.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu
Rozmiar pliku: 673 KB
POBIERZ DOC