|

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

obrazek dekoracyjny

w terminie od dnia 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

Wnioski o wybór LSR wraz z załącznikami, o których mowa w części VII. Informacja o załącznikach Formularza wniosku o wybór LSR, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać

  • osobiście w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
  • lub w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /umwm/SkrytkaESP. Dokument złożony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument pieczęcią.

Kontakt z Urzędem jest możliwy osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie w punkcie podawczym przy ul. Skoczylasa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00.

Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 7 czerwca 2023 r.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym poniżej.

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UWAGA! 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało załącznik nr 4 „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” w zakresie części C Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”. Aktualny załącznik dostępny do pobrania poniżej.

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami:

  • załącznik nr 1: Formularz wniosku o wybór LSR wraz z instrukcja wypełniania wniosku
  • załącznik nr 2: Warunki dostępu
  • załącznik nr 3: Struktura i wymagania dotyczące LSR
  • załącznik nr 4: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków
  • załącznik nr 5: Kryteria wyboru LSR
  • załącznik nr 6: Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR
  • załącznik nr 7: Formularz karty oceny LSR dla członka komisji

oraz Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR zamieszczone są poniżej.

Załącznik do uchwały Nr 327/388/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27.02.2023 r. – ogłoszenie o konkursie

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonu: (22) 59 79 326, (22) 59 79 366, (22) 59 79 371.

 

Zestaw logotypów - logotyp Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, logotyp Mazowsze. serce Polski, logotyp Unii Europejskiej