|

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw - Mazowsze dla sołectw 2023

Województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków – od 2 do 20 stycznia 2023 r. – o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2023 w ramach instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 5 grudnia 2022 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”.

logo Mazowsze dla sołectw

Praktyczne rady dotyczące zgłaszanych wniosków i zadań

Analogicznie, jak w edycjach poprzednich, uprawnione gminy wiejskie i wiejsko-miejskie będą zgłaszać w zadania, które zostały wskazane do realizacji przez sołectwa.
Wysokość pomocy finansowej będzie również wynosić do 50 % kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10 tys. zł na jedno zadanie. Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poprzednich edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018–2022. Dodatkowo, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednej inwestycji, a pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z roku 2022

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, gminy będą mogły składać wnioski na wszystkie sołectwa, które nie zostały jeszcze objęte pomocą finansową w ramach uprzednich edycji instrumentu z lat 2018–2022.

W przypadku, gdy środki własne z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczone na realizację programu „Mazowsze dla sołectw 2023” okażą się niewystarczające w stosunku do liczby zadań zgłoszonych przez gminy, to „Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” będzie miała formę listy rankingowej. Pierwszeństwo w objęciu wstępnym rozdysponowaniem ww. środkami będą miały gminy o największej liczbie sołectw, które dotychczas nie partycypowały w zadaniach zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” – „Mazowsze dla sołectw” z lat 2018–2022.

Ważne wskazówki

  1. Nazwa zadania zgłaszana do dofinansowania musi przedstawiać przedmiot inwestycji i miejscowość której dotyczy, a jednocześnie być zwięzła i krótka. Nie zaleca się stosowania w nazwach zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek czy informacji dot. zakresu zadania. Województwo może dokonać modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy zaproponowana przez Beneficjenta nazwa będzie zbyt rozbudowana lub zawierająca zbyt szczegółowe informacje.
  2. W przypadku wskazania przez gminę w nazwie i/lub celu zadania konkretnych przedmiotów, które mają zostać w ramach zadania wykonane, Gmina będzie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów. Uwaga! Nie wykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu zadania przedmiotów, może skutkować utratą całości pomocy finansowej przyznanej na dane zadanie.
  3. Zadanie wskazane przez gminę do realizacji w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018–2022.
  4. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucone na etapie oceny formalnej.
  5. Gminy w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. własność prywatna), o ile będą służyć użyteczności publicznej, a także zakupione wyposażenie udostępnione zostanie nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności. W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności gminy, potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości będzie wymagane na etapie Sprawozdania Końcowego.

Jakie zasady udzielania pomocy finansowej?

Sołectwo A może złożyć wniosek na realizację zadania w sołectwie B, tylko jeśli  sołectwo B nie brało udziału w poprzednich edycjach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018–2022 oraz na jego terenie nie będzie realizowana żadna inna inwestycja z edycji 2023. Dodatkowo, we wniosku należy wskazać, że zaangażowane w realizację zadania są dwa sołectwa oraz wymagane będą stosowne załączniki do wniosku pochodzące od obu sołectw. Ponadto jeśli jednak sołectwo A zawnioskuje o realizację zadania na terenie sołectwa B, to w przypadku kontynuacji instrumentu w przyszłym latach na analogicznych zasadach, oba sołectwa będą wyłączone z partycypacji.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2023”, w tym zasady naboru, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

W przypadku wątpliwości dotyczących merytorycznych zasad instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2023” prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
  • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
  • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
  • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
  • Piotr Rawa tel.: (22) 59-79-239