Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego 28 grudnia 2021 r. przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2022 w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Nabór „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” będzie trwać od 3 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. Wnioski należy składać wyłącznie przy pomocy ESO-MIAS – Elektronicznego Systemu Obsługi Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, który znajduje się na platformie internetowej Witkac.pl.

Praktyczne uwagi dot. zgłaszanych wniosków i zadań:

Tak jak w edycjach poprzednich, uprawnione gminy wiejskie i wiejsko-miejskie będą zgłaszać w ramach niniejszego Instrumentu zadania, które zostały uprzednio wskazane im do realizacji przez sołectwa. Wysokość pomocy finansowej będzie również wynosić do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10.000,00 zł na jedno zadanie. Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach uprzednich edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2021. Dodatkowo, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednej inwestycji, a pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z roku 2021:

W ramach naboru Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, Gminy posiadające:

 • mniej niż 25 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 5 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, z czego 3 Wnioskom przysługiwać będzie pierwszeństwo;
 • od 25 do 31 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 7 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, z czego 4 Wnioskom przysługiwać będzie pierwszeństwo;
 • od 32 do 41 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 10 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, z czego 6 Wnioskom przysługiwać będzie pierwszeństwo;
 • od 42 do 46 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 13 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, z czego wszystkim Wnioskom przysługiwać będzie pierwszeństwo;
 • od 47 do 53 sołectw - są uprawnione do złożenia maksymalnie 14 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, z czego wszystkim Wnioskom przysługiwać będzie pierwszeństwo;
 • więcej niż 53 sołectwa - są uprawnione do złożenia maksymalnie 20 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, z czego wszystkim Wnioskom przysługiwać będzie pierwszeństwo.

Gmina jest zobowiązana do jednoznacznego określenia priorytetu wszystkich Zadań, o dofinansowanie których ubiega się w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”. Priorytet jest nadawany przez Gminę na etapie naboru, poprzez oznaczenie każdego złożonego przez nią Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w Systemie ESO-MIAS kolejnym, unikalnym numerem (zaczynając od numeru „1”), gdzie najniższy numer oznacza Zadanie o najwyższym priorytecie.

W przypadku, gdy całość środków finansowych przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2022” nie zostanie w pierwszej kolejności rozdysponowana na pozytywnie ocenione wnioski lub też Województwo przeznaczy dodatkowe środki na realizację „Mazowsze dla sołectw 2022”, to przewiduje się rozdzielenie pozostałej kwoty biorąc pod uwagę kryteria: ilość sołectw w danej gminie oraz wskazany priorytet wniosku.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. Nazwa Zadania zgłaszana do dofinansowania musi przedstawiać przedmiot inwestycji i miejscowość której dotyczy, a jednocześnie być zwięzła i krótka. Nie zaleca się stosowania w nazwach Zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek czy informacji dot. zakresu zadania. Województwo może dokonać modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy zaproponowana przez Beneficjenta nazwa będzie zbyt rozbudowana lub zawierająca zbyt szczegółowe informacje.
 2. W przypadku wskazania przez Gminę w nazwie i/lub celu Zadania konkretnych przedmiotów, które mają zostać w ramach Zadania wykonane, Gmina będzie bezwzględnie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów. UWAGA! Nie wykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu Zadania przedmiotów, skutkować będzie utratą całości Pomocy finansowej przyznanej na dane Zadanie;
 3. W przypadku braku wyboru osoby pełniącej funkcję Sołtysa w danym Sołectwie, Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dotyczący zadania realizowanego na terenie tego sołectwa zostanie bezwzględnie odrzucony na etapie oceny formalnej;
 4. Zadanie wskazane przez Gminę do realizacji w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022” nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2021.
 5. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucone na etapie oceny formalnej;
 6. Gminy w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. własność prywatna), o ile będą służyć użyteczności publicznej, a także zakupione wyposażenie udostępnione zostanie nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności. W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności gminy, potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości będzie wymagane na etapie Sprawozdania Końcowego.

UWAGA: Sołectwo A może złożyć wniosek na realizację zadania w sołectwie B, tylko jeśli  sołectwo B nie brało udziału w uprzednich edycjach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2021 oraz na jego terenie nie będzie realizowana żadna inna inwestycja z edycji 2022. Dodatkowo, we wniosku należy wskazać, że zaangażowane w realizację zadania są dwa sołectwa oraz wymagane będą stosowne załączniki do wniosku pochodzące od obu sołectw. Ponadto jeśli jednak sołectwo A zawnioskuje o realizację zadania na terenie sołectwa B, to w przypadku kontynuacji instrumentu w przyszłym latach na analogicznych zasadach, oba sołectwa będą wyłączone z partycypacji.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”, w tym zasady naboru stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

W przypadku wątpliwości dotyczących merytorycznych zasad instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2022” prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel. 22-59-79-174
 • Paulina Szpakowska, tel. 22-59-79-307
 • Marcin Cebula, tel. 22-59-79-284
 • Kamil Kozłowski, tel. 22-59-79-131
 • Piotr Rawa tel. 22-59-79-239

W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Systemu ESO-MIAS i składania wniosków w systemie prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marcin Cebula, tel. 22-59-79-284
 • Adriana Jakubowska, tel. 22-59-79-374

Do pobrania:

Zasady MIAS 2022