|

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu 7/2023

grafika ozdobna

W załączeniu odpowiedzi Instytucji Zarządzającej na pytania dotyczące operacji partnerów KSOW w konkursie nr 7/2023.

 1. Wykonywanie zadań kwalifikowalnych przez mniej niż 50% czasu pracy.
 2. Kwalifikowalność kosztów postępowań sądowych.
 3. Kwalifikowalność kosztów operacji Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów.
 4. Uzupełnienie wniosku poza zakresem wezwania - korekta odpowiedzi.
 5. Złożenie wniosku przez konsorcjum w którym koszty kwalifikowalne ponosi tylko jeden partner.
 6. Prezentacja marek handlowych w filmie partnera KSOW.
 7. Uzupełnienie wniosku poza zakresem wezwania.
 8. Koszty gotowości do pracy, przygotowania do jej wykonywania oraz realizacja operacji w działaniu 6 w formie konkursu.
 9. Sposób oceny warunku dotyczącego kwalifikowalności kosztów.
 10. Spełnienie kryterium dotyczącego formy prawnej przez konsorcjum.
 11. Operacje realizowane w działaniu 10.
 12. Grupa docelowa właściwa dla formy stoisko na targach.
 13. Notatki z przeprowadzonych rozmów z potencjalnymi wykonawcami jako rodzaj rozeznania rynku.
 14. Brak wskazania dobrych praktyk we wniosku o wybór operacji realizowanej w ramach działania.
 15. Brak danych o liczebności grupy docelowej operacji realizowanej w trzech województwach.
 16. Przygotowanie wniosku o wybór operacji, realizacja operacji oraz jej rozliczenie jako wkład własny partnera.
 17. Wnioskodawca zarejestrowany wyłącznie w archiwalnej bazie partnerów KSOW.
 18. Autokorekta wniosku o wybór operacji przez partnera KSOW.
 19. Szkoła jako wnioskodawca.
 20. Umowa między województwem a spółką z udziałem województwa.